Všeobecné obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují smluvní vztahy a vzájemná práva a povinnosti při uzavírání a zániku smluvních vztahů a dále práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smluvního vztahu uzavřeného v podobě Smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“), která je uzavřena v ústní podobě, kde je na jedné straně Jana Petřinová, Hurbanova 1173/9, Praha 4 – Krč, IČ 48101028, DIČ CZ6754040766 (dále jen „Provozovatel“) a na druhé straně je klient provozovatele, fyzická osoba spotřebitel (dále jen „Klient“), který má zájem užívat služby v provozovně Provozovatele (dále jen „Provozovna“). Součástí těchto všeobecných obchodních podmínek je aktuálně platný ceník.

2. SMLOUVA

Klient si objednává služby provozovatele prostřednictvím smluvního ujednání, které učiní na recepci nebo telefonicky nebo pošle emailem nebo zadá v e-shopu nebo v online rezervačním systému přes webové stránky provozovatele. Smluvní ujednání musí obsahovat všechny potřebné náležitosti, které jsou nutné pro řádné splnění.

3. OBJEDNÁVKA SLUŽEB, REZERVACE

3.1. Telefonicky

Telefonické objednávky a rezervace jsou přijímány v provozní době na telefonním čísle 776 000 391. Telefonická objednávka či rezervace je závazná a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže.

3.2. E-mailem

E-mailové objednávky a rezervace jsou přijímány na adrese jsantini@email.cz. Smluvní vztah vzniká v případě e-mailové objednávky po jejím potvrzení ze strany provozovatele, kdy se stává objednávka závaznou a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže.

3.3. On-line rezervací v rezervačním systému objednavky.jsan­tini.cz

V rezervačním systému mohou rezervovat služby pouze registrovaní uživatelé. Registrace do rezervačního systému je bezplatná a lze ji provést on-line na domovské stránce rezervačního systému po kliknutí na tlačítko [Zaregistrovat se]. Po vyplnění a odeslání registračního formuláře se uživatel stává registrovaným. Pro provedení rezervací je třeba, aby se registrovaný uživatel přihlásil svými přihlašovacími údaji zadanými při registraci do svého uživatelského účtu. Provedená rezervace je závazná a vztahují se na ni všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže.

3.4. Nákupem v e-shopu internetových stránek www.jsantini.cz

V e-shopu na www.jsantini.cz lze zakoupit dárkové certifikáty s nominální hodnotou a dále poukazy na konkrétní služby. Pro nákup není vyžadována žádná registrace uživatele. Smluvní vztah mezi klientem a provozovatelem vzniká v tomto případě potvrzením přijaté objednávky provozovatelem. Vznikem smluvního vztahu se objednávka a případné rezervace stávají závaznými a vztahují se na ně všechna ustanovení těchto obchodních podmínek. Při zrušení objednávky či rezervace ze strany klienta má provozovatel nárok na stornopoplatek stanovený níže. Dárkové certifikáty s nominální hodnotou a poukazy na konkrétní služby lze objednat v elektronické podobě s doručením do e-mailu. V tomto případě obdrží klient po provedení úhrady automaticky e-mailovou zprávu s odkazy pro stažení objednaných dokumentů. Tyto dokumenty je třeba pro jejich uplatnění vytisknout.

Dárkové certifikáty lze objednat i vytištěné s osobním vyzvednutím v sídle provozovatele.

Objednávky lze hradit akceptovanými platebními kartami, nebo hotově při osobním odběru v sídle provozovatele.

3.5. Osobně v sídle provozovatele

Objednávky, nákupy a rezervace je možné provádět v provozní době i na recepci v sídle provozovatele. Objednávky lze hradit hotově, akceptovanými platebními kartami. Jakákoliv plnění ze strany provozovatele jsou podmíněna úhradou služby ze strany klienta.

4. DÁRKOVÉ CERTIFIKÁTY A POUKAZY

Dárkové certifikáty s nominální hodnotou a poukazy na konkrétní služby jsou ceninou, kterou lze použít v době platnosti k úhradě objednaných služeb za uvedených podmínek. Za platný dárkový certifikát (resp. poukaz) je považován doklad, který nebyl dosud pro čerpání služeb uplatněn, a kterému nevypršela lhůta platnosti. Lze jej použít i pro částečnou úhradu s doplatkem jinou formou úhrady. Dárkové certifikáty (resp. poukazy) mají lhůtu platnosti 3 měsíce ode dne vystavení. Lhůta platnosti je na každém dokladu uvedena. Provozovatel nezodpovídá za zneužití dárkového certifikátu (resp. poukazu) kopírováním nebo jiným způsobem. Za platný je považován první uplatněný doklad. Dárkový certifikát má nominální hodnotu v korunách českých, která je na něm uvedena. Pokud klient čerpá službu nebo zakupuje produkt nižší hodnoty, není provozovatel povinen kompenzovat rozdíl mezi nominální hodnotou dárkového certifikátu a cenou čerpané služby nebo zakoupeného produktu. Na poukaz na konkrétní službu lze čerpat pouze službu, pro kterou byl poukaz vystaven. Název této služby je na poukazu uveden. Pro uplatnění dárkového certifikátu (resp. poukazu) je třeba tento fyzicky předložit ve vytištěné podobě před čerpáním služby, aby bylo možné ověřit platnost dokladu. Pro uplatnění dárkového certifikátu (resp. poukazu) je třeba předem provést (telefonicky nebo v on-line rezervačním systému) rezervaci termínu čerpání příslušné služby.

5. STORNOPOPLATKY

Pokud klient zruší svoji rezervaci, nebo se nedostaví na rezervované čerpání služby, je povinen uhradit provozovateli stornopoplatek podle následujících podmínek.

Rezervace zrušená více než 1 den před smluveným termínem – bez stornopoplatku
Rezervace zrušená v den smluveného termínu – 50 % stornopoplatek
Nedostavení se – 100 % stornopoplatek

Na vznik nároku provozovatele na stornopoplatek nemá vliv, zda se jednalo o předplacenou nebo nepředplacenou službu. Klient se zavazuje stornopoplatek uhradit.

6. REKLAMACE

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele.

7. PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba provozovatele je pondělí až pátek od 8:00 do 20:00 hodin, sobota podle objednávek. Tato provozní doba může být dohodou mezi klientem a provozovatelem prodloužena při konkrétní rezervaci. Provozovatel si vyhrazuje právo provozní dobu kdykoliv upravit.

8. PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.5.2019.